Osuuskunta Taidottajan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Taidottaja, ja kotipaikka on Lahti.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on toimia Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden oppimisympäristönä ja oppimismenetelmänä sekä mahdollistaa jäsenkunnan ammattitaidon hyödyntäminen työelämässä ja vahvistaa ammattiosaamista. Osuuskunta tarjoaa puitteita yrittäjyyden ja ammattiosaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen. Sen tarkoituksena on lisäksi toimia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen myös koulutuksen päättymisen jälkeen. Osuuskunta toimii ensisijaisesti yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Osuuskunnan toimialueena on liike-elämää ja kotitalouksia palveleva toiminta ja muu jäsenten toimintaa tukeva palvelu.

Jäsentensä oppimisen, ammatin sekä talouden tukemiseksi osuuskunnassa voidaan harjoittaa:

 • tekniikan ja liikenteen alan,
 • sosiaali- terveys- ja liikunta-alan,
 • humanistisen ja kasvatusalan,
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousalan,
 • kulttuurialan,
 • luonnonvara- ja ympäristöalan,
 • luonnontieteiden alan,
 • yhteiskuntatieteiden,
 • liiketalouden ja hallinnon alan,
 • sekä muita opetukseen soveltuvia palveluita.

Toimintaan voidaan lukea kaikki laillinen liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla, sillä muuttuvat koulutusohjelmat ja osuuskunnan jäsenten tarpeet saattavat vaatia uusia ja nykyisistä koulutusaloista poikkeavia toimialoja.

3 § Jäsenyys

Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan hallitus määrittelee eri jäsenryhmien mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa osuuskunnan kautta. Jäseninä voivat olla Koulutuskeskus Salpauksen nykyiset opiskelijat ja valmistuneet kolmen (3) vuoden ajan valmistumisestaan. Perustajajäseninä voivat olla muutkin kuin Salpauksen opiskelijat. Hallitus voi erillisellä päätöksellä hyväksyä jäseneksi myös muita henkilöitä.

Osuuskunnan hallituksen on varmistettava, että osuuskunnassa on aina vähintään seitsemän jäsentä. Jos jäsenmäärä on alle seitsemän (7), on osuuskunta purettava.

Jäsenyyden hakeminen ja jäsenyydestä erottaminen Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Hallituksen on huolehdittava, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen:

 • saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan,
 • ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa,
 • on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, – tai tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi joko osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle jäsenelle. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

4§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Jäsen saa erota osuuskunnasta vasta yhden (1) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan kokous tai hallitus sen mukaan, mitä osuuskunnan syyskokous vuosittain päättää. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Jäsenellä on oikeus erota vuoden kuluttua jäseneksi liittymisestä osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, rikkoo sen sääntöjä, jättää työtehtävänsä tekemättä ilman pätevää syytä tai tärvelee osuuskunnan omaisuutta.

5 § Osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä 30 euron suuruisella osuusmaksulla. Muut jäsenmaksut tai erilaisten jäsenryhmien osuusmaksut (mm. yritykset ja yhteisöt, jotka eivät tuota liikevaihtoa osuuskunnan välityksellä) määritellään osuuskunnan kokouksessa, tai siinä valtuutetaan hallitus päättämään asiasta. Osuusmaksu maksetaan kuukauden sisällä jäseneksi hyväksymisestä yhtenä eränä. Hallitus voi tarvittaessa päättää erilaisista maksujärjestelyistä. Osuusmaksulle maksetaan ylijäämästä osuuskunnan kokouksen vuosittain päättämä korko.

Jäsenyyden lakatessa osuuskunta on velvollinen palauttamaan jäsenen suorittaman osuusmaksun osuuskuntalain määrittämien edellytysten mukaisesti vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, kun jäsenyys lakkaa.

6 § Vapaaehtoinen osuus

Jäsenellä on oikeus hallituksen suostumuksella osallistua osuuskunnan toimintaan yhdellä tai useammalla 30 euron suuruisella vapaaehtoisella osuudella. Jäsenkokous antaa hallitukselle valtuuden myönnettävien osuuksien määrästä. Vapaaehtoinen osuus tulee suorittaa osuuskunnan tilille 30 vuorokauden kuluessa. Osuuksille maksetaan ylijäämästä sama korko kuin osuusmaksuille. Jäsenyyden lakatessa osuuskunta on velvollinen palauttamaan jäsenen suorittaman osuuden osuuskuntalain määrittämien edellytysten mukaisesti.

Mikäli osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi, asetetaan selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä, lisäosuusmaksua käsitellään samanarvoisesti kuin varsinaista osuusmaksua.

7 § Ylimääräinen maksu

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous on päättänyt liittymismaksun suoritusvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan kokous voi ¾ enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään kolmekymmentä (30) euroa. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksun. Laina voidaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

8 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

9 § Vararahasto

Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto. Vararahastoa kartutetaan vähintään osuuskuntalain vaatimusten mukaisesti. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

10 § Ylijäämä

Osuuskunnan vuotuisesta ylijäämästä tehdään ensin lain edellyttämä siirto vararahastoon. Tämän jälkeen maksetaan osuuskunnan kokouksen mahdollisesti päättämä osuusmaksun korko ja loppuosa jää osuuskunnan käyttöön osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa ylijäämää voidaan palauttaa jäsenille jokaisen jäsenen tuoman liikevaihdon mukaisessa suhteessa tai rahastokorotuksena osuusmaksuille. Ylijäämä voidaan enemmistön päätöksellä jättää jakamatta.

11 § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnalta ostettavien palvelujen hinnat ja hinnoitteluperusteet päättää osuuskunnan hallitus osuuskunnan kokouksen antamien hinnoitteluperusteiden mukaan. Osuuskunnan jäseniltään ostamien/jäsenilleen hankkimien tavaroiden/palveluiden hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

12§ Jäsenistön yksimielinen päätös

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

13 § Osuuskunnan kokoukset

Varsinainen osuuskunnan kokous, jossa jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa, on pidettävä vähintään kerran tilikaudessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Lahdessa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi muuta paikkakuntaa.

Osuuskunnan kokouksessa voi jäsen edustaa valtakirjalla enintään yhtä muuta jäsentä ja hänen äänivaltaansa.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty ja äänestyksen tulos.

Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan sopimassa paikassa. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Osuuskunnan varsinainen kokous

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Esitetään

 1. Tilinpäätös.
 2. Toimintakertomus tai muu hallituksen laatima selvitys osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella, joka sisältää hallituksen esityksen ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi.
 3. Tilintarkastuskertomus edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä, jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja.
 4. Hallituksen antama selvitys mahdollisten tilintarkastajien tekemiin muistutuksiin.

Päätetään

 1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
 2. Toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 3. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle.
 4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioista seuraavalle vuodelle.
 5. Toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
 6. Seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymisestä.
 7. Jäsenille tuotettavien ja jäseniltä ostettavien palvelujen ja tavaroiden hinnoitteluperusteista.
 8. Ylimääräisistä maksuista tai hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuista.
 9. Vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai hallituksen valtuuttamisesta antamaan vapaaehtoisia osuuksia.

Valitaan:

 1. Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.
 2. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos on päätetty valita tai tilintarkastuslaki vaatii valitsemaan.

Käsitellään:

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 § Kokouskutsu

Kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla. Muut tiedonannot osuuskunnan jäsenille toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla.

15 § Hallitus

Hallitukseen valitaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän (3-9) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään viisi (5) varajäsentä. Osuuskunnan kokouksessa valitaan hallitus koko vuodeksi kerrallaan. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle, ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa.

Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:

 • valita osuuskunnan kokouksen esityksestä osuuskunnan toimitusjohtaja ja päättää hänen työehdoistaan ja palkkauksestaan,
 • valmistella osuuskunnan kokouksen päätettäväksi osuuskunnan kannalta laajakantoiset tai merkittävät asiat,
 • kutsua kokoon osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
 • laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä tai tappion vaatimista toimenpiteistä,
 • hyväksyä jäsenten lisäosuusmaksut,
 • päättää osuuskunnan kokouksen niin päätettyä jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta.

16 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalle voidaan valita toimitusjohtaja, jos osuuskunnan kokous niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti OKL5. luvun 6§ mukaisesti

17 § Toiminimen kirjoittaminen

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden toimitusjohtajalle, osuuskunnan jäsenelle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle. Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.

18 § Tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014 toiminnan alkaessa aikaisintaan 1.8.2013. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

19 § Tilintarkastus

Osuuskunnassa voi olla tilintarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastaja tulee valita, mikäli tilintarkastuslain mukaiset vähimmäisehdot täyttyvät. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikko ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

20 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö on jaettava osuuskunnan kokouksen päätöksellä henkilöjäsenille näille maksettujen osuusmaksujen suhteessa. Yritys- tai yhteisöjäsenille palautetaan niille maksetut osuusmaksut. Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

21 § Erimielisyyden ratkaiseminen

Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsen, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.

22 § Sääntöjen muuttaminen

Päätettäessä näiden sääntöjen muuttamisesta tai osuuskunnan purkamisesta noudatetaan osuuskuntalain säännöksiä.

23 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia